Chai Nước Ép 250ml Nắp Nhôm 28

Mã:
Height (mm) : 207.2
Diameter (mm) : 53.6
Finish 26mm
Color : Flint 
Unit per pallet : 3616
Pallet dimension : 1200 x 1000 x 1833 mm
Height (mm) : 207.2
Diameter (mm) : 53.6
Finish 26mm
Color : Flint 
Unit per pallet : 3616
Pallet dimension : 1200 x 1000 x 1833 mm