Chai Nước Giải Khát 180ml Miệng Bia

Mã:
Height (mm) : 150.4
Diameter (mm) : 52.2
Finish : 28mm 
Color: Flint
Unit per pallet : 6435
Pallet dimension : 1200 x 1000 x 2130 mm
Height (mm) : 150.4
Diameter (mm) : 52.2
Finish : 28mm 
Color: Flint
Unit per pallet : 6435
Pallet dimension : 1200 x 1000 x 2130 mm