Hũ Lục Giác

Mã:

Hũ lục giác 45-85-100-180-280-380-500-730ml.