Hũ Yến 70ml Nắp Vặn

Mã:

(Sử dụng nắp vặn 48mm)

Trọng Lượng: 112 – 115gr

Miệng: 48mm

Đường kính: 52mm Chiều cao: 70mm

(Sử dụng nắp vặn 48mm)

Trọng Lượng: 112 – 115gr

Miệng: 48mm

Đường kính: 52mm Chiều cao: 70mm