Thông tin liên hệ

https://www.google.com/maps/place/169+%C4%90.+S%E1%BB%91+28,+B%C3%ACnh+Tr%E1%BB%8B+%C4%90%C3%B4ng+B,+B%C3%ACnh+T%C3%A2n,+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@10.7496297,106.607917,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752dcb445c2603:0x5fd771a5b39d7984!8m2!3d10.7496244!4d106.6104919!16s%2Fg%2F11j2vvqqx5?hl=vi-VN&entry=ttu