Chai Nước Giải Khát 180ml Miệng Vặn

Mã:
Height (mm) : 150.4
Diameter (mm) : 52.2
Finish 28mm
Color : Flint, Amber, Green
Unit per pallet 6435
Pallet dimension : 1200 x 1000 x 2130 mm
Height (mm) : 150.4
Diameter (mm) : 52.2
Finish 28mm
Color : Flint, Amber, Green
Unit per pallet 6435
Pallet dimension : 1200 x 1000 x 2130 mm