Chai Nước Giải Khát 300ml Nắp Vặn 32mm

Mã:
Height (mm) : 206.5
Diameter (mm) : 58.5
Finish 30 Medium 3 Lug twist
Color: Flint
Unit per pallet :3339
Pallet dimension : 1200 x 1000 x 2034 mm
Height (mm) : 206.5
Diameter (mm) : 58.5
Finish 30 Medium 3 Lug twist
Color: Flint
Unit per pallet :3339
Pallet dimension : 1200 x 1000 x 2034 mm